Vrhunske geodetske storitve izkušenih profesionalcev, po konkurenčnih cenah

Ureditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele.

Parcelacija

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

 
 

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.
Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbene dokumentacije, tehnični pregledi, posnetek izvedenega stanja, …).

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)

Po končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiški kataster (vrisati) in v kataster stavb (vpisati). Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v katester stavb. Stavbo mora geodet izmeriti zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine (deleže) posameznih delov stavbe. Stavba tako pridobi identifikacijsko številko, prav tako pa se identifikacijske številke dodelijo tudi vsem delom stavbe.če je stavba nova gradnja, se na podlagi teh dveh elaboratov pridobi tudi hišna številka.

 

Izravnava meje

V postopku izravnave meje se izravnava meja med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe.

Zakoličenje objektov

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odmera dolžinskih objektov

Izvede se različne geodetske postopke pri izmeri dolžinskih objektov (zakoličbe, prenos lege gradbene parcele v naravo, vrisi cest, železnic, vodotokov …).